Året närmar sig sitt slut och i januari kommer klubben att hålla årsmöte (mer information kommer). Styrelsen hoppas att medlemmarna då fattar det andra av två beslut om att lägga ner Säfva ridklubb.

Det är självklart tråkigt att lägga ner vår klubb, men vi är en idrottsförening knuten till Svenska ridsportförbundet (SVRF). Vi har en vision, värdegrund och policies som styr vår verksamhet. Samtidigt är vi som klubb beroende av den verksamhet som drivs av företaget Säva ridcenter.

Ridcentret har sagt upp avtalet med ridklubben från och med årsskiftet och vi styrelsen fattade i höstas beslut om att avbryta försöken att få tillstånd ett nytt avtal på grund av samarbetssvårigheter, problem med att få verksamheten att harmonisera med klubbens vision, värdegrund och policies, samt diverse brister som medlemmar uppmärksammat oss på.

Några medlemmar har under hösten startat en kampanj för att bevara klubben. Ni har säkert sett anslag i stallet, cafeterian och ridhuset. Gruppen är uppbackade av ridcentrets advokat. Gruppen kommunicerar med oss i styrelsen via advokaten, som menar att alla problem går att lösa bara vi i styrelsen kliver åt sidan och låter andra krafter ta vid. Engagerade medlemmar är något som varje idrottsförening vill ha, men apropå kampanjen känner styrelsen ett behov av att tydligt informera alla medlemmar om att den enkla lösningen inte finns.

Beslutet om att förorda nedläggning av klubben är inget som vi i föreningens styrelse fattat lättvindigt. En illustration om problemets omfattning och allvaret i det är att vi i klubben i december fått en skrivelse från Svenska Ridsportförbundet (SVRF). I denna står bland annat:

”Mot bakgrund av situationen i Föreningen har Upplands Ridsportförbund, efter ett antal kontakter med Föreningen och inkomna orosanmälningar, i skrivelse till SVRF daterad 23-11- 22 ifrågasatt föreningens ideella status samt hur Föreningen ska kunna uppfylla SVRFs stadgar, värdegrund samt krav på policy för god hästhållning utan tillgång till kommunikation, insyn och påverkansrätt med Säva Ridcenter som Föreningen har avtal med för sin verksamhet…”.

”Till SVRF:s medlemsombudsmannafunktion har även inkommit flertalet meddelanden om förhållandena för Föreningens medlemmar vid aktiviteter på Säva Ridcenter.

Det som kommit SVRF tillhanda skulle kunna komma att bedömas vara oförenliga med de villkor som gäller för tillhörighet till idrottsrörelsen, medlemskap i SVRF och i direkt strid med idrottens och ridsportens värdegrund.”

Styrelsen kommer att besvara skrivelsen. Med citaten ovan vill vi markera att det inte är med sanningen överensstämmande att vi som sitter i styrelsen kan kliva åt sidan och låta andra krafter ta över. En ny styrelse skulle behöva hantera samma problem som vi har gjort. De problem som gör att vi förordar att klubben läggs ner.

Vi vill samtidigt vara tydliga med att Säva ridcenters verksamhet fortsätter även utan Säfva ridklubb. Ridcentret har meddelat att det finns försäkringar för ridande på anläggningen och att man har alternativ för ridande på Säva ridcenter som vill tävla, även om klubben inte finns kvar.

Rulla till toppen