gavel, auction, hammer-3577060.jpg

Dagordning för årsmötet

I morgon, söndag 14 januari, är det dags för klubbens årsmöte. 

  • Tid: 15:00.
  • Plats: Ramsta Bygdegård.

Det går fortfarande fint att delta även om man inte är anmäld. Anledningen till att vi vill att du som kommer anmäler dig är praktisk, så att vi som ska ställa iordning lokalen vet hur många som kommer. 

Som vi informerat om de senaste månaderna kommer årsmötet att fatta beslut om Säfva ridklubb ska läggas ner. Det är styrelsens rekommendation att så sker och det är det beslut som fattades på medlemsmötet i september. För att klubben ska läggas ner krävs ett andra beslutet och det är det som ska tas på årsmötet. Därför ser dagordningen för årsmötet annorlunda ut än vanligt, beroende på om det är medlemmarnas vilja att lägga ner klubben eller om den ska fortsätta att finnas kvar. 

Dagordning för Säfva ridklubbs årsmöte 2024-01-14

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelsen avseende 2023
9. Revisorernas berättelse avseende 2023
10. Fastställande av balans- och resultaträkning avseende 2023
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fråga om nedläggning av Säfva Ridklubb
Om årsmötet beslutar att lägga ner Säfva Ridklubb
13. Beslut om ridsportfrämjande ändamål för föreningens tillgångar
14. Beslut om likvidationsgrupp samt senaste likvidationsdatum
Om årsmötet beslutar att inte lägger ner Säfva Ridklubb
13. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet (lägst 4 och högst 6 ordinarie ledamöter samt lägst 1 och högst 2 suppleanter)
14. Val av ordförande för föreningen
15. Vad av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
16. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
17. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen (se 22 §)
18. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
20. Vad på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
21. Val av ombud till SvRF:s och distriktens allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
22. Fastställande av årsavgift för nästkommande år (2025)
23. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte
24. Mötet avslutas.

Väl mött på årsmötet!
Styrelsen.

 

Rulla till toppen