Årsmöten i Säfva ridklubb

Säfva ridklubb är nedlagd

Säfva ridklubbs årsmöte den 25 februari 2024 fattade beslut om att lägga ner ridklubben. 

Tid för årsmöte

Säfva ridklubb håller alltid årsmöte senast den sista februari. I år äger årsmötet rum söndag 25 februari. Vi försökte hålla årsmöte redan 14 januari, men det tvingades vi avbryta. Läs mer om det i nyheten Avbrutet årsmöte – nytt årsmöte i februari.

Förhandsmeddelande 

Förhandsmeddelande om när och var årsmötet äger rum ska utfärdas minst en månad i förväg, på sätt som styrelsen bestämmer, som det står i våra stadgar. 18 januari meddelade vi detta här på vår webbplats: Årsmöte i Säfva ridklubb 25 februari.

Kallelse

Kallelsen till årsmötet utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar.

Motioner 

Motioner (förslag) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Handlingar 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner ska finnas tillgängliga for medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Beslutsfört årsmöte

Årsmötet är beslutsfört (har rätt att fatta beslut) med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig.

Aktuella årsmöteshandlingar

 
 

Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2023
Kallelse till årsmöte 

Förslag på dagordning för årsmötet 25 februari 2024
Dagordningsförslag (pdf)

Styrelsens förslag
Förslag om upplösning av Säfva ridklubb (pdf)

Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsberättelse 2023 (pdf)

Förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) 2023
Resultat- och balansräkning 2023 (pdf)

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse 2023 (pdf)

 
Rulla till toppen