Kallelse till medlemsmöte i Säfva ridklubb 

Tid: söndag 17 september kl. 15.

Plats: Cafeterian, Säva ridcenter.

Meddela gärna om du kommer senast fredag 15 september, genom att skicka ett mejl till info@safvark.se

Vi hälsar alla våra medlemmar välkomna till medlemsmöte i cafeterian på Säva ridcenter med anledning av att Säfva ridklubbs styrelse rekommenderar föreningens medlemmar att upplösa klubben.

Det krävs enligt föreningens stadgar två beslut, av två på varandra följande allmänna möten, varav det enda ska vara ett årsmöte, för att upplösa klubben. Det ska vara minst en månad mellan de båda mötena. Kallelsen gäller alltså det första av två sådana möten.

På medlemsmötet kommer vi i styrelsen att berätta ingående om varför vi förespråkar att föreningen ska upplösas. Vi har även bjudit in Andreas Heimbrandt, ordförande i Upplands ridsportförbund. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor och sedan fatta beslut om att antingen gå på styrelsens förslag eller inte. Det är medlemmarna som bestämmer. 

Förslag att ta ställning till på medlemsmötet

Styrelsen för Säfva ridklubb föreslår för medlemmarna att klubbens verksamhet ska upphöra och klubben upplösas den 20 december, enligt förfarandet i stadgarna, §9.

Bakgrund till förslaget

Styrelsen anser att klubbens syfte och verksamhet inte går att upprätthålla i samarbete med Säva ridcenter.

På årsmötet i februari i år avgick samtliga dåvarande ledamöter i klubbens styrelse. De hade, sedan augusti 2022, arbetat med att få till ett nytt avtal som reglerar formerna för samarbete mellan klubben och de nya ägarna av Säva ridcenter. Nuvarande styrelse har fortsatt strävandet med att etablera kontakt, kommunicera och finna stabila former för samarbetet mellan klubben och ridcentret. Styrelsen gör nu bedömningen att det arbetet inte givit resultat och inte bör fortsätta, samt att den rimliga följden därav är att föreningen inte kan bedriva meningsfull verksamhet på Säva ridcenter.

Säfva ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Vi har uppfattat att Säva ridcenter inte önskar ha ett samarbete med klubben som innebär att ridcentret har formella åtaganden som följer av att ingå avtal med en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. 

Konsekvenser av upplösande av föreningen

Om styrelsens förslag röstas igenom kan medlemmar som är kunder hos Säva ridcenter även fortsättningsvis köpa tjänster av ridcentret och fortsätta sina aktiviteter där. Det som händer är att klubben som ridcentrets länk till Svenska ridsportförbundet inte längre finns kvar. Det står ridcentret fritt att inte ha någon sådan koppling, eller att försöka hitta en annan sådan än via Säfva ridklubb. 

Förslaget om att lägga ner klubben är ett beslut som styrelsen tagit efter att noga övervägt alternativen och är inte ett beslut som styrelsen fattat lättvindigt. 

Vi vill slutligen informera om att hela styrelsen ställer sina platser till förfogande om medlemsbeslutet blir att klubben ska finnas kvar.

Styrelsen i Säfva ridklubb

Ur föreningens stadgar:

§ 9 Stadgeändring och upplösning (endast andra stycket)

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är eniga om beslutet. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt ridsportfrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas SVRF.

§ 10 Rösträtt

Vid allmänt möte samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om årsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Vid extra allmänt möte som hålles efter den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst, om årsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

Rulla till toppen